Warunki handlowe

1.     Definicje

 

1.1.   Aplikacja OneMenu: program komputerowy lub inne rozwiązanie techniczne o nazwie OneMenu, którego główną funkcją jest umożliwienie Użytkownikom przeglądania, zamawiania i zakupu Produktów Partnerów Operatora oraz pośredniczenie w zawarciu umowy zakupu Produktów z odpowiednim Partnerem lub pośredniczenie w dostawach.

1.2.   Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19).

1.3.   Partner: podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii (lub innego przedsiębiorstwa gastronomicznego) lub inny partner, którego Produkty są oferowane i sprzedawane za pośrednictwem aplikacji OneMenu, na podstawie umowy pośrednictwa zawartej z Operatorem.

1.4.   Produkty: produkty i usługi Partnera oferowane i sprzedawane przez Partnera za pośrednictwem aplikacji OneMenu  Użytkownikom.

1.5.   Operator: storyous.com s.r.o., z siedzibą w Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Prague 8, numer identyfikacyjny: 242 50 856, wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wstawka 197459.

1.6.   Użytkownik: osoba korzystająca z usług Aplikacji OneMenu, która tym sposobem zawiera umowę zakupu z Partnerem.

1.7.   Warunki: niniejsze Warunki użytkowania Aplikacji OneMenu.

 

2.     Przepisy wstępne

 

2.1.   Niniejsze Warunki wydane przez Operatora regulują wzajemne prawa i obowiązki między Operatorem, Użytkownikiem i Partnerem wynikające z korzystania z usług Aplikacji OneMenu, w szczególności:

2.1.1.         wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika w zakresie uzyskiwania dostępu do Aplikacji i korzystania z niej oraz wynikające z korzystania z usług Aplikacji OneMenu i konta użytkownika.

2.1.2.         wzajemne prawa i obowiązki związane z umowami zakupu dotyczącymi Produktów lub innymi umowami (np. dotyczącymi usług dostawy), w których zawieraniu pośredniczy Operator za pośrednictwem Aplikacji OneMenu, przy czym niniejsze Warunki stanowią nieodłączną cześć umowy kupna zawartej między Partnerem a Użytkownikiem.

2.1.3.         Operator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejsze OWU za pośrednictwem Aplikacje OneMenu w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

3.     Oświadczenie Użytkownika

 

3.1.   Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

3.1.1     przed rozpoczęciem korzystania z usług Aplikacji OneMenu dokładnie zapoznał się z niniejszymi Warunkami, w pełni rozumie i zgadza się z tymi Warunkami,

3.2.   Użykownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

4.     Charakterystyka usług Aplikacji OneMenu

 

4.1.   Operator pośredniczy w ofercie Partnerów dotyczących sprzedaży Produktów Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji OneMenu. Operator zapewnia również Partnerom i Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji OneMenu funkcjonalność umożliwiającą zawieranie umów zakupu Produktów (lub/i umów o usługę dostawy), w tym możliwość komunikacji i rozwiązywania ewentualnych reklamacji.

4.2.   Operator jest jedynie pośrednikiem w umowach zakupu Produktów za pośrednictwem Aplikacji OneMenu, więc nie jest ani kupującym, ani sprzedawcą Produktów, pośredniczy jedynie w zawieraniu umów w zakresie usługi zakupu lub/i dostawy. Umowa zakupu Produktów jest zawierana wyłącznie między Użytkownikiem jako Kupującym a Partnerem jako Sprzedawcą. Operator nie jest stroną takiej umowy zakupu zawartej między Użytkownikiem a Partnerem dotyczącej Produktów. Operator nie jest stroną umowy o świadczenie usług dostawy.

4.3.   Odpowiedzialność za oferowanie i sprzedaż Produktów oraz rozpatrywanie reklamacji Użytkowników jako kupujących lub rozwiązywanie innych problemów wynikających z umowy kupna zawartej między Użytkownikiem jako kupującym a Partnerem jako sprzedawcą lub w związku z tym, spoczywa na konkretnym Partnerze jako sprzedawcy, z którym Użytkownik jako kupujący zawarł umowę. Operator nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług dostawy.

4.4.   Użytkownik może wchodzić do Aplikacji OneMenu na kilka sposobów, przy czym jednym ze sposobów może być również zeskanowanie kodu QR w miejscu działalności Partnera lub skorzystanie z przycisku (widget) na stronie internetowej Partnera. W przypadku, gdy Użytkownik skorzysta ze wstępu do Aplikacji OneMenu za pomocą kodu QR konkretnego Partnera lub przycisku (widget) na stronie internetowej konkretnego Partnera, Użytkownikowi wyświetli się oferta Produktów tego konkretnego Partnera.

 

5.     Informacje o produktach i cenach

 

5.1.   Prezentacja produktów znajdujących się w aplikacji OneMenu zawiera oznaczenie Produktu i jego cenę. Prezentacja może zawierać też opis produktu, jego właściwości, wagę, dostępności, ceny produktu oraz, w stosownych przypadkach, fotograficzną reprezentację produktu. Prezentacja produktu zawiera także informacje o konkretnym partnerze, kosztach związanych z pakowaniem i dostawą produktu.

5.2.   Wszystkie informacje o produkcie są dostarczane przez Partnera jako sprzedawcy określonego produktu. Aplikacja OneMenu nie jest sklepem internetowym, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność danych dostarczanych przez Partnerów, w tym ceny, opisy, wagę, dostępność lub dokładność zdjęć.

5.3.   Cała prezentacja Produktów umieszczona w katalogu Aplikacji OneMenu ma charakter informacyjny i nie stanowi ofert w rozumienie przepisów Kodeksu Cywilnego, a Partner, jako sprzedawca, nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych Produktów z Użytkownikiem.

5.4.   Produkty oferowane przez Partnera za pośrednictwem Aplikacji OneMenu mogą zawierać alergeny. Celem uzyskania bliższych informacji dot. alergenów zawartych w konkretnych Produktach, Użytkownicy mogą kontaktować się z Partnerem pod adresem jego miejsca działalnosci, w siedzibie lub przedsiębiorstwie Partnera lub za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez Partnera na jego koncie użytkownika na stronach internetowych lub w Aplikacji OneMenu. Partner udzieli informacji o dokładnym składzie we właściwym Produkcie.

 

6.     Zawarcie umów zakupu między Partnerem a Użytkownikiem

 

6.1.   Użytkownik zamawia Produkt w następujący sposób:

6.1.1     za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli dokonał wcześniejszej rejestracji w aplikacji OneMenu,

6.1.2     poprzez wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji w Aplikacji OneMenu

6.2.   Składając zamówienie, Użytkownik wybiera Produkt i liczbę sztuk Produktu. Przed wysłaniem zamówienia Użytkownik może powrócić do poszczególnych kroków, tj. sprawdzić i zmienić dane, które podał w zamówieniu. Użytkownik wysyła zamówienie, klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wysłane zamówienie jest wiążące.

6.3.   Do momentu, gdy Użytkownik zakończy proces zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Odesłać“ i zamówienie stanie się wiążące, Użytkownik ma możliwość na którymkolwiek etapie zamówienia Produktu anulować zmówienie Produktu w taki sposób, iż przerwie wykonywanie poszczególnych, ww. kroków prowadzących do zamówienia Produktu i wyjdzie z Aplikacji OneMenu bez złożenia zamówienia na Produkt.

6.4.   Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich danych obowiązkowych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami i informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.

6.5.   Po otrzymaniu zamówienia Partner prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Umowa zakupu zostaje zawarta między Użytkownikiem a Partnerem po zaakceptowaniu zamówienia przez Partnera.

6.6.   Po zaakceptowaniu zamówienia przez Partnera Użytkownik może anulować zamówienie bez powodu tylko w porozumieniu z Partnerem. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególnych Partnerów produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Użytkownik jest jednak uprawniony do odstąpienia od umowy kupna zawartej z Partnerem względem Produktów zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy Partner naruszył obowiązki wynikające z Umowy sprzedaży.

6.7.   Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez Użytkownika w związku ze stosowaniem środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy zakupu (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam Użytkownik, a koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

6.8.   Zamówienie Użytkownika, po jego potwierdzeniu, jest archiwizowane jako umowa kupna zawarta między Użytkownikiem a Partnerem dla celów jego realizacji i dla celów ewidencyjnych i jest dostępne dla Użytkownika po jego zalogowaniu się na konto użytkownika.

 

7.     Cena kupna za Produkt i jej płatność

 

7.1.   Ceny kupna Produktów są wskazane w Aplikacji OneMenu włącznie z VAT. Ceny opakowania i dostarczenia Produktów mogą różnić się w zależności od wybranego sposobu dostawy i zapłaty ceny kupna.

7.2.   Zapłata ceny zakupu za zamówiony Produkt może być dokonana przez Użytkownika przy użyciu następujących metod płatności (zgodnie z wyborem Użytkownika i zależnie od tego, czy metoda jest obecnie dostępna dla Użytkownika w aplikacji OneMenu):

7.2.1       płatność przed odbiorem Produktu: płatność bezgotówkowa kartą płatniczą online za pośrednictwem bramki płatniczej przed dostawą i akceptacją zamówionego produktu przez użytkownika po wybraniu możliwości, Użytkownik zostanie przekierowany na serwer płatniczy strony trzeciej, gdzie wypełni wszystkie dane niezbędne do realizacji płatności;

7.2.2       płatności przy odbiorze Produktu: płatność bezgotówkowa kartą płatniczą u Partnera po otrzymaniu zamówionego Produktu

7.2.3       inna metoda płatności oferowana przed zakończeniem zamówienia Produktu przez Użytkownika w aplikacji OneMenu.

7.3.   W niektórych przypadkach Operator może być przyjmującym płatności za zapłatę ceny Produktów zgodnie z umową zakupu, wtedy gdy jest upoważniony przez Partnera a zarazemi jest zobowiązany do rozliczenia z nim ceny zapłaconej przez Użytkownika zgodnie z umową z Partnerem.

7.4.   W razie wyboru płatności przez odbiorem Produktu w zamówieniu: Partner nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Użytkownika ani dostarczenia zamówionego produktu do Użytkownika przed zapłatą przez Użytkownika ceny za zamówiony produkt.

7.5.   Bramka płatnicza obsługiwana jest przez osobę inną niż Operator i Partner, dlatego Operator i Partner nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi w wyniku korzystania z tego systemu płatności.

7.6.   W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 6.7. przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą. Operator dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Użytkownika przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.

 

8.     Dostawa Produktu do Użytkownika

 

8.1.   Dostawa zamówionego produktu do użytkownika może odbywać się w następujący sposób (zgodnie z wyborem użytkownika i zależnie od tego, czy sposób dostawy jest obecnie dostępny dla użytkownika w aplikacji OneMenu):

8.1.1.     Partner dostarcza zamówione Produkty do swojego miejsca prowadzenia działalności, aby Użytkownik mógł je odebrać osobiście na własny koszt;

8.1.2.     Partner dostarcza zamówione Produkty do miejsca wskazanego przez Użytkownika w zamówieniu jako miejsce dostawy własnymi lub za pośrednictwem usług dostawy (Użytkownik może ponieść koszty dostawy);

8.1.3.     w inny sposób oferowany przed zakończeniem zamówienia Produktu przez Użytkownika w aplikacji OneMenu (np. korzystając z usług dostarczania stron trzecich).

8.2.   Odbiór Produktów w siedzibie Partnera: Produkty są dostarczane w taki sposób, że Użytkownik osobiście odbiera je w siedzibie wybranego Partnera na własny koszt. Gdy produkty będą gotowe do odbioru, użytkownik otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną. Partner lub Operator jest uprawniony do określenia warunków identyfikacji Użytkownika podczas odbioru zamówionych Produktów.

8.3.   Użytkownik jest zobowiązany do odebrania Produktów w miejscu prowadzenia działalności Partnera do końca okresu wskazanego w zawiadomieniu. Okres odbioru rozpoczyna się, gdy Partner wysłał Użytkownikowi powiadomienie, że zamówiony Produkt jest gotowy do odbioru. Obowiązek ten jest jednak zawsze ograniczony godzinami pracy wspomnianego Partnera i Produkt musi zostać odebrany przed jego zakończeniem.

8.4.   Jeśli Użytkownik nie odbierze zamówionego Produktu w miejscu prowadzenie działalności Partnera w określonym czasie, Partner ma prawo anulować dostawę Produktów bez uprzedniego żądania lub odstąpić od Umowy kupna względem Produktów i obciążyć Użytkownika pełną ceną Produktów zgodnie z zamówieniem jako ryczałtową rekompensatę kosztów poniesionych na przygotowanie Produktu.

8.5.   W przypadku, gdy Użytkownik nie odbierze zamówionego Produktu w mieisjcu prowadzenia działności Partnera w określonym czasie (przy użyciu metody płatności bezgotówkowej płatności kartą kredytową od Partnera po otrzymaniu zamówionego Produktu) lub w przypadku złożenia przez Użytkownika fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy Operator jest uprawniony do uniemożliwienia temu Użytkownikowi dalszego korzystania z aplikacji OneMenu.

 

9.     Konto klienta

 

9.1.   Na podstawie rejestracji użytkownika dokonanej w aplikacji OneMenu użytkownik może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Użytkownik może zamówić Produkty ze swojego konta klienta. Użytkownik może również zamawiać Produkty bez rejestracji.

9.2.   Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności informacji o swoim koncie i haśle oraz jest zobowiązany do ograniczenia dostępu stron trzecich do swojego konta użytkownika. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik zobowiązuje się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania, które będą miały miejsce na jego koncie lub pod jego hasłem. Użytkownik powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby jego hasło było tajne i zabezpieczone, a jeśli ma powody, by sądzić, że jakakolwiek inna osoba zna jego hasło lub że jego hasło zostało wykorzystane (lub istnieje prawdopodobieństwo, że może być używane), w sposób nieuprawniony, powinien niezwłocznie poinformować o tym Operatora. Ani Operator, ani Partner nie są odpowiedzialni za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.

9.3.   Użytkownik ma dostęp do swoich danych w aplikacji OneMenu w odpowiedniej zakładce. Polityka prywatności jest wymieniona w aplikacji OneMenu w zakładce: Ochrona danych osobowych.

9.4.   Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z jakiejkolwiek usługi aplikacji OneMenu w sposób, który spowodowałby lub mógłby spowodować przerwanie, uszkodzenie lub pogorszenie dowolnej usługi aplikacji OneMenu lub dostęp do niej.

9.5.   Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi lub zlikwidowania konta użytkownika, szczególnie jeśli użytkownik nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez ponad 12 miesięcy lub w przypadkach, gdy użytkownik narusza obowiązujące przepisy prawa, niniejsze warunki użytkowania oraz zasady lub instrukcje Operatora.

9.6.   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi Aplikacji OneMenu lub konta użytkownika mogą być w ogóle niedostępne lub w sposób ciągły, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Operatora lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że usługi Aplikacji OneMenu mogą zostać przerwane, trwale zakończone lub czasowo zawieszone w dowolnym momencie.

Usunięcie Konta danego Użytkownika następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres: Storyous Sp. z o.o. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa , za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@storyous.com po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Spółkę.

9.7.   Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkowników Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Operatora. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Operatora na jakąkolwiek szkodę majątkową.

 

10.  Warunki biznesowe partnerów

 

10.1. Z uwagi na fakt, że umowa zakupu w związku ze sprzedażą Produktów oferowanych i sprzedawanych za pośrednictwem Aplikacji OneMenu zawierana jest wyłącznie między Użytkownikiem a Partnerem, wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszych Warunkach podlegają warunkom handlowym Partnera lub warunkom indywidualnie uzgodnionym między Użytkownikiem a Partnerem.

10.2. Biorąc pod uwagę, że Operator zapewnia miejsce do negocjowania i przeprowadzania transakcji między Użytkownikiem a Partnerem, zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi i Partnerowi niezbędną współpracę, jeśli jego działanie może pomóc w rozwiązaniu problemów między Użytkownikiem a Partnerem w związku z zakupem Produktów za pośrednictwem Aplikacji Onemenu.

10.3. Jako konsument, Użytkownik ma prawo dochodzić od Partnera praw wynikających z wadliwego wykonania Umowy zakupu (na adres jego firmy, w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności Partnera lub poprzez dane kontaktowe podane przez Partnera na stronie jego profilu użytkownika lub w Aplikacji).

10.4. Prawa i obowiązki Partnera i Użytkownika w odniesieniu do praw z tytułu wadliwego świadczenia podlegają właściwym, powszechnie obowiązującym przepisom prawa konsumenckiego z pełnym uwzględnieniem okoliczności, iż przedmotem Umów jest zakup Produktu, który łatwo się psuje i jest przeznaczony do natychmiastowego spożycia.

 

 

 

11.  Treść praw do Aplikacji OneMenu

 

11.1.   Wszelkie prawa do aplikacji OneMenu, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do Operatora i odpowiednio jego partnerów. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania z aplikacji OneMenu lub jego części bez zgody Operatora.

11.2.   Korzystając z usług Aplikacji OneMenu, Użytkownik nie może korzystać z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie i nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić mu lub stronom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub inne komponenty, które składają się na aplikację OneMenu i używają jej lub jej części lub sprzętu w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub celem.

11.3.   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane interwencjami stron trzecich w Aplikacji OneMenu lub w wyniku użycia Aplikacji OneMenu niezgodnie z ich przeznaczeniem.

11.4.   Użytkownik nie jest uprawniony do oddzielania i / lub ponownego wykorzystywania części treści jakiejkolwiek aplikacji OneMenu bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora. W szczególności nie jest upoważniony do korzystania z tak zwanej eksploracji danych, robotów lub innych podobnych narzędzi do pozyskiwania i gromadzenia danych (jednorazowych lub powtarzanych) w celu ponownego wykorzystania znacznej części treści jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Operatora. Ponadto Użytkownik nie jest uprawniony do tworzenia i / lub publikowania własnych baz danych zawierających istotne części jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Operatora (np. Ceny i listy produktów w aplikacji Onemenu).

11.5.   Operator zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

12.  Dodanie treści przez Użytkownika

 

12.1.   Użytkownicy aplikacji OneMenu mogą zamieszczać w nich swoje recenzje, posty, komentarze i inne treści, pod warunkiem jednak, że ich treść nie jest nielegalna, obsceniczna, obraźliwa, grożąca, zniesławiająca, naruszająca prywatność, naruszająca prawa własności intelektualnej lub w inny sposób szkodząca stronom trzecim i nie będzie w inny sposób niezadowalająca, pod warunkiem, że nie zawiera wirusów programowych, kampanii politycznych, reklam handlowych, łańcuszków, korespondencji masowej ani żadnej innej formy spamu. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z fałszywego adresu e-mail, podszywania się pod inną osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzania w błąd operatora w związku z pochodzeniem karty lub inną zawartością. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji tych treści. Jeśli uważasz, że publikacja niektórych pozycji lub informacji w ramach jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Operatora naruszyła twoje prawa własności intelektualnej, powiadom Operatora, wysyłając pisemną wiadomość na adres e-mail: kontakt@storyous.com

12.2.   Recenzje, uwagi, komentarze, pytania lub odpowiedzi lub inne treści publikowane przez Użytkownika wyrażają wyłącznie opinie Użytkownika i nie wyrażają opinii Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji zawartych w treści dodanej przez Użytkownika i za zgodność tych informacji z przepisami prawa.

12.3.   Jeśli użytkownik opublikuje swoje recenzje, uwagi, komentarze, pytania lub odpowiedzi lub inne treści, w tym obrazy, nagrania wideo lub audio (zwane dalej „treścią”) w aplikacji OneMenu, udziela Operatorowi:

12.3.1      prawo do używania, reprodukowania, publikowania, udostępniania, tłumaczenia i modyfikowania tych treści w dowolnym miejscu na świecie; prawo to jest niewyłączne, nie wiążą się z nim żadne wynagrodzenie i może zostać przyznane innej osobie; i

12.3.2      prawo do używania nazwy użytej przez Użytkownika w związku z tymi treściami. Przepis ten nie przenosi żadnych praw osobistych.

12.4.   Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swoich treści z przestrzeni publicznej w dowolnym momencie lub, jeśli pozwala na to dana funkcja, do zmiany ustawień, tak aby treść była wyświetlana tylko osobom, którym Użytkownik zezwala na dostęp.

12.5.   Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem wszystkich praw związanych z publikowanymi treściami (lub w inny sposób jest uprawniony do dysponowania tymi treściami), w dniu publikacji treści lub materiałów

12.5.1      jest ta treść, dokładniej materiał, precyzyjny i

12.5.2      wykorzystanie treści, dokładniej materiału dostarczonego przez użytkownika nie jest sprzeczne z odpowiednimi zasadami lub zaleceniami Operatora i nie spowoduje szkody dla żadnej osoby lub podmiotu (w tym, że treść lub materiały nie będą obraźliwe).

12.5.3      Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Operatora z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wniesione przeciwko niemu w związku z treściami lub materiałami dostarczonymi przez użytkownika przez osoby trzecie, pod warunkiem, że odpowiedzialność Operatora polega na niewłaściwym usunięciu treści nawet po powiadomieniu o jego niezgodność z prawem, jeżeli niezgodność z prawem wynika z treści dostarczonych przez Użytkownika, pochodzi z tych treści lub jest na ich podstawie.

12.6.   Operator  jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach wszystkim użytkownikom Portalu. Oceny ujawniane są w ciągu 7dni. Operator ma możliwość usuwania wystawionych komentarzy/ocen.

 

13.  Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

 

13.1.   Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr . Operator zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Operatora.

13.2.   Celem pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich jest osiągnięcie polubownego rozwiązania sporu i porozumienia stron.

 

14.  Postanowienia końcowe

 

14.1.   Reklamacje Użytkowników dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Partnera z wykorzystaniem jego danych kontaktowych wymienionych w Aplikacji.

14.2.   W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług Operatora, reklamacja winna być przekazana do Operatora za pośrednictwem:

-      poczty elektronicznej na adres kontakt@storyous.com lub

-      poczty tradycyjnej na adres Storyous sp. z o.o. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

14.3.   Po otrzymaniu przez Opertora reklamacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Operator potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

14.4.   Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z zasadami ochrony danych osobowych dostępnymi w aplikacji OneMenu w zakładce Ochrona danych osobowych.

14.5.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji OneMenu, wykorzystaniem informacji lub pobieraniem danych opublikowanych w aplikacji OneMenu, tj. za błędy, przeoczenia, przerwy, awarie, opóźnienia, wirusy komputerowe, utratę zysków lub utratę danych. Użytkownik, partner lub inne osoby trzecie korzystające z aplikacji OneMenu, nieautoryzowany dostęp do transmisji i danych tych osób, zmiany tych danych, a także inne straty materialne i niematerialne.

14.6.   Wszelkie umowy między Operatorem a Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu, jeżeli nie są one sprzeczne z bewzględnie obowiązującymi przepisami dot. ochrony konsumenta. 

14.7.   Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej.

14.8.   Treść Warunków może zostać jednostronnie zmieniona lub uzupełniona przez Operatora. Przepis ten nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków. Wymienione Warunki zostaną ogłoszone przez Operatora w odpowiedni sposób w aplikacji OneMenu. .

14.9.   Dane kontaktowe Operatora:

 

adres dostawy: Storyous Sp z o.o. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

adres e-mail: kontakt@storyous.com

telefon: +48 534 337 726

 

Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 20.06.2020r.