Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych (użytkownik aplikacji, klient restauracji)

1) Przetwarzanie danych osobowych

W związku z korzystaniem z usług Aplikacji OneMenu (zgodnie z definicją w Regulaminie), Państwa dane osobowe są przetwarzane przez storyous.com s.r.o., numer identyfikacyjny 24250856, z siedzibą w Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praga 8, Republika Czeska (dalej tylko „Storyous” lub „my”). Przetwarzanie to jest konieczne do prawidłowego dostarczania usług oferowanych przez Storyous za pośrednictwem Aplikacji OneMenu.

2) Jakie dane osobowe są przetwarzane?

W związku z korzystaniem przez Państwa z usług Aplikacji OneMenu, spółka Storyous przetwarza następujące dane osobowe:

a)     dane identyfikacyjne, przez które rozumie się w szczególności imię, nazwisko, nazwę użytkownika i hasło;

b)     dane kontaktowe, przez które rozumie się dane osobowe, które umożliwiają nam kontakt z Państwem, w szczególności adres e-mail lub numer telefonu;

c)     informacje o płatnościach, w tym informacje o płatnościach za poszczególne zamówienia;

d)     dane o dostawach, w szczególności adres dostawy;

e)     dane uzyskane w wyniku korzystania z usług Aplikacji OneMenu, w szczególności informacje o zachowaniach konsumenckich podczas korzystania z Aplikacji OneMenu  oraz inne informacje, które są nam przekazywane w związku z korzystaniem z Aplikacji OneMenu  lub które w związku z ich używaniem uzyskamy.

3) Na jakiej podstawie i w jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

W związku z korzystaniem z usług Aplikacji OneMenu dane osobowe są przetwarzane z kilku powodów w różnych celach. W szczególności chodzi o przetwarzanie:

  1. na podstawie konieczności przetwarzania w celu niezależnego wykonania umowy zawartej w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Aplikacji OneMenu;
  2. na podstawie wypełniania naszych zobowiązań prawnych w celu wypełnienia tych zobowiązań prawnych;
  3. z powodu naszego uzasadnionego zainteresowania, gdy z tego powodu dochodzi do przetwarzania danych osobowych w szczególności w celu bezpośredniego marketingu lub dla celów statystycznych i analitycznych, aby przechowywać niektóre dane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń majątkowych;
  4. na podstawie Państwa zgody, jeśli została spółce Storyous udzielona, gdy na podstawie tej zgody są przetwarzane dane osobowe w celach marketingowych i reklamowych.

4) Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny biorąc pod uwagę cel ich przetwarzania lub przez okres określony w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

5) Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe, biorąc pod uwagę tylko świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji OneMenu, są przekazywane poszczególnym partnerom handlowym, których usługi są za pośrednictwem Aplikacji OneMenu udostępniane. Na podstawie udzielonej zgody dane osobowe mogą być przekazywane dalej w celach reklamowych i marketingowych podmiotom określonym w tej zgodzie. Dane osobowe są również przekazywane na podstawie przepisów prawnych podmiotom wymienionym w tych przepisach prawnych.

Dane osobiste mogą być w związku z obowiązkiem prawnym dotyczącym przeprowadzania obowiązkowego monitoringu karnego oraz AML (działnie przeciw Praniu brudnych pieniędzy) transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Aplikacji OneMenu przekazywanych spółce Československá obchodní banka, a. s. (Czechosłowacki bank handlowy s.a.), REGON 00001350, sygnatura akt: BXXXVI 46 prowadzona u Sądu Miejskiego w Pradze, z siedzibą: Praha 5, ul. Radlicką 333/150, kod pocztowy 150 57 (dalej tylko „ČSOB“) z tytułu zarządcy transakcji handlowych w Aplikacji OneMenu.

 

Do zarządzania danymi osobistymi również wykorzystujemy usług trzecich przetwórców, którzy dane osobiste przetwarzają wg naszych wskazówek i dla celów podanych w tym oto dokumencie, tj.:

-        Storyous Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Krucza 50, 00-025, Warszawa, numer KRS: 0000630826, numer identyfikacyjny: 36510007800000, podczas obsługi administracyjnej funkcjonowania Aplikacji OneMenu oraz usług OneMenu w Reczpolspolitej Polskiej.

6) W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane zarówno manualnie, jak i automatycznie oraz przechowywane są w formie papierowej i elektronicznej.

7) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo określone prawa względem spółky Storyous. Prawa te obejmują na przykład: 

a)     Prawo dostępu

 

Zgodnie z tym prawem mają Państwo prawo wiedzieć, jakie Państwa dane są przetwarzane, w jakim celu, przez jaki okres, skąd Państwa dane osobowe są pozyskiwane, komu są przekazywane, kto poza spółką Storyous je przetwarza oraz jakie jeszcze mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Chociaż wszystkie informacje powinny być zawarte w tym dokumencie, w przypadku niejasności prosimy nie wahać się i kontaktować w tym celu spółkę Storyous.

 

b)     Prawo do korekty

 

Jeśli stwierdzą Państwo, że Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, są niedokładne lub niekompletne, mają Państwo prawo, aby bezzwłocznie zostały poprawione lub uzupełnione.

 

c)     Prawo do usunięcia

 

W niektórych przypadkach mają Państwo prawo do usunięcia danych osobowych. Państwa dane osobowe zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

·       Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były przetwarzane,

·       wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym idzie o dane, dla których przetwarzania Państwa zgoda jest niezbędna, a jednocześnie nie ma innego powodu, dla którego dane te mogłyby być nadal przetwarzane,

·       skorzystają Państwo ze swojego prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu (patrz poniżej część „Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania”) w odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy spółky Storyous i okaże się, że już nie ma takich uzasadnionych interesów, które uprawniają do takiego przetwarzania lub

·       przypuszczają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Storyous przestało być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami.

To prawo nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych pozostaje niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku spółky Storyous lub ustalenia, osiągnięcia lub obrony naszych roszczeń prawnych. 

 

d)     prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych przypadkach, oprócz prawa do usunięcia, mogą Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to pozwala w niektórych przypadkach żądać oznaczenia danych osobowych i niepodlegania dalszym operacjom przetwarzania - w tym przypadku nie na zawsze (jak w przypadku prawa do usunięcia), ale na określony czas. Przetwarzanie danych osobowych musi być ograniczone przez spółkę Storyous, jeżeli: 

 

·       zaprzeczają Państwo precyzyjności danych osobowych, do czasu, gdy nie zostanie potwierdzone, jakie informacje są prawidłowe,

·       Państwa dane osobowe są przetwarzane bez wystarczającej podstawy prawnej (np. ponad to, co może być przetwarzane), ale Państwo wolą ograniczyć ich przetwarzanie zamiast je usuwać (np. jeśli spodziewają się Państwo, że takie dane spółke Storyous i tak udostępnią Państwo w przyszłości),

·       Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do powyższych celów przetwarzania, ale potrzebują ich Państwo do ustalenia, osiągnięcia lub obrony swoich roszczeń prawnych lub

·       sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu. Prawo do sprzeciwu opisano bardziej szczegółowo poniżej w sekcji "Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania". W trakcie dochodzenia, jeśli sprzeciw jest uzasadniony, spółka Storyous jest zobowiązana do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 

e)     Prawo do transferu

 

Mają Państwo prawo do uzyskania od Storyous wszystkich podanych przez Państwa danych osobowych, które są przetwarzane za Państwa zgodą. Dane osobowe zostaną Państwu przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Aby było możliwe z łatwością przekazać dane na Państwa żądanie, mogą to być jedynie dane przetwarzane automatycznie w elektronicznych bazach danych.

 

f)      Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 

 

Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, do którego dochodzi na podstawie uzasadnionego interesu spółky Storyous. Dane osobowe następnie przestaną być przetwarzane przez spółkę Storyous, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby kontynuować przetwarzanie.

 

Mogą Państwo również sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w którym to przypadku natychmiast przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tych celach.

 

g)     Prawo do złożenia skargi

 

W dowolnym momencie mogą Państwo również złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Zastosowanie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Mogą Państwo skorzystać ze wszystkich swoich praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@storyous.com.

Państwa prośbę rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu jednego miesiąca. W wyjątkowych przypadkach, szczególnie ze względu na złożoność żądania, mamy prawo przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące. Będziemy oczywiście informować o każdym takim przedłużeniu i jego umotywowaniu.